Algemene voorwaarden

  1. De rt’er stelt zich, volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, ten doel remediale hulp te geven aan kinderen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht; dat de rt’er de doelstelling van de LBRT onderschrijft en bereid is aan de uitvoering hiervan haar medewerking te verlenen en de ouder(s)/verzorger(s) op verzoek inzage zal verlenen in het beroepsprofiel en de gedragscode. De rt’er zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed rt’er in acht nemen.
  2. De ouder(s)/verzorger(s) geeft/geven de rt’er naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.
  3. Onder de behandeling wordt verstaan het onderzoek en de remedial teaching zelf. Kennismakings-/afstemmings- en evaluatiegesprekken met leerkrachten, al dan niet in aanwezigheid van de ouder(s)/verzorger(s) maken deel uit van het onderzoek.
  4. Buiten een straal van 5 kilometer vanaf de dorpskern Wilnis worden reiskosten en reistijd apart in rekening gebracht. De reistijd wordt berekend naar het uurtarief. De vergoeding voor de behandeling wordt na iedere behandeling contant afgerekend en de ouder(s)/verzorger(s) ontvangt/ontvangen hiervoor maandelijks een rekening waarin per week de sessies staan aangegeven. De contante betaling wordt aangetekend op de maandelijkse rekening. Aan het eind van de maand ontvangt/ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) de rekening.
  5. In geval van langdurige verhindering of ziekte van de rt’er zal de rt’er zich tot het uiterste inspannen om voor vervanging te zorgen.
  6. In geval van verhindering of ziekte van het kind dient/dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit uiterlijk 24 uur van tevoren (één werkdag) door te geven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.
  7. Indien de ouder(s)/verzorger(s) de remediale zorg van het kind voortijdig wil/willen beëindigen, zullen zij dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.
  8. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om ander zwaarwegende redenen kan de rt’er deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.
  9. De rt’er richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van het kind. Zij houdt in het dossier aantekening bij van de gegevens omtrent de toestand en voortgang van het kind en de uitgevoerde behandelingen, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan het kind noodzakelijk is. De rt’er vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. De rt’er verstrekt aan de ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden.
  10. De rt’er verstrekt aan anderen dan de ouder/verzorger(s) geen inlichtingen over het kind dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 9, dan met  toestemming van de ouders)/verzorger(s).

Gery van den Bruinhorst- Jongerden
Remedial Teacher /Specialist
Rendementsweg 2F
3641 SK MIJDRECHT
06-46355522
gery@rtpraktijkdrv.nl