Werkwijze

Het kennismakingsgesprek

Wanneer u als ouder of deskundige mij benadert, zullen we samen allereerst zo concreet mogelijk de hulpvraag formuleren. Naar aanleiding van dit gesprek kunt u besluiten uw kind/ leerling deel te laten nemen aan het begeleidingstraject. We zullen dit besluit vast leggen in een overeenkomst die u per mail van mij zult ontvangen.

Het intakegesprek

Wanneer u besluit samen met mij een begeleidingstraject in te gaan, vindt er een intakegesprek plaats. Aan de hand van een vragenlijst gaan we de schoolsituatie en de thuissituatie van uw kind/ leerling in kaart brengen. Ook kunt u vragen, verwachtingen en wensen bespreken. Dit gesprek zal ongeveer 1- 1 ½ uur in beslag nemen.

Individueel Handelingsplan.

Met de door u verstrekte gegevens en de gegevens van de school wordt er een Individueel Handelingsplan opgesteld. Met dit als basis kan er een begeleidingstraject opgesteld worden, wat vooraf met u besproken wordt.

Begeleidingstraject.

Het begeleidingstraject duurt in de meeste gevallen 10 weken. Dit houdt in dat uw kind/ leerling 1x of meerdere keren per week op vaste tijdstippen in de praktijk komt voor begeleiding. In overleg kan hiervan worden afgeweken. Eén begeleidingsles duurt  45 minuten. De overige 15 minuten zullen door verslaglegging en voorbereiding worden ingevuld.

Evaluatiegesprek.

Na het begeleidingstraject vindt er een evaluatiegesprek met u en uw kind/ leerling plaats. We bespreken het verloop van de begeleiding, de resultaten en een eventuele vervolgtraject. Ook zal besproken worden of het begeleidingsverslag doorgegeven kan worden aan de leerkracht/ IB- er van de school van uw kind.

E-mailverkeer.

Tot slot kunt u mij altijd via de e-mail bereiken voor korte vragen of opmerkingen. Via info@rtpraktijkdrv.nl en gery@rtpraktijkdrv.nl